fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Glowpong NL

Artikel 1 Definities

 1. Glowpong NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65254880;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van Glowpong NL;
 3. Derde partijen; de betrokken partijen waarmee Glowpong NL samenwerkt;
 4. Overeenkomst; iedere overeenkomst gesloten tussen Glowpong NL en opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van activiteiten;
 5. Deelnemer; een relatie van opdrachtgever die deelneemt aan een dienst;
 6. Dienst; een arrangement of activiteit;
 7. Overeenkomst; iedere overeenkomst waarbij Glowpong NL zich jegens een opdrachtgever of deelnemer verplicht tot leveren van een dienst.
 8. Voorwaarden; hetgeen waar de overeenkomst op gebaseerd is wat wijst naar deze algemene voorwaarden

Artikel 2 Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Glowpong NL.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. In het geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Glowpong NL of het feitelijk deelnemen aan een dienst van Glowpong NL of door het betalen van het verschuldigde tarief.
 5. Glowpong NL heeft het recht om de activiteiten door derden te laten uitvoeren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
 6. Afbeeldingen en specificaties van de door Glowpong NL aangeboden evenementen of activiteiten zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wat DayOff Events te bieden heeft.

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever en deelnemer

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoet;
 • de deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Glowpong NL, haar werknemers en de door Glowpong NL ingeschakelde derden, ter bevordering van een goede uitvoering van het evenement of de activiteit en behoren zich als goed deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is aansprakelijk voor schade ten gevolge van ongeoorloofde gedragingen;
 • de deelnemer dient op zorgvuldige wijzigen met alle materialen en gebruikersvoorwerpen om te gaan en deze te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;

2.Alle uit hinder/overlast en/of alcoholgebruik/verdovende middelen door een deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever en/of deelnemer.

3. Indien voor een bepaalde activiteit voor een deelnemer aanvullende minimale vereisten worden gesteld, bijvoorbeeld een minimale leeftijd van 18 jaar of het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs, dan is het de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer daaraan voldoet.

4. Opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht om zich op eerste verzoek van Glowpong NL te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

6. Degene die names of ten behoeve van derden de overeenkomst aangaat is, naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De deelnemers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Glowpong NL een reservering bevestigd. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Glowpong NL zal in de overeenkomst/reserveringsbevestiging vermelden wat is inbegrepen en welk bedrag wanneer betaald moet worden.
 3. Glowpong NL is niet verplicht wijziging in de overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder uitbreiding van eerder vastgelegde afsprake, binden Glowpong NL slechts indien en voor zover deze wijziging door hem schriftelijk is bevestigd. Glowpong NL is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijzigingen. De eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk, na bevestiging van de wijziging, gefactureerd.
 4. Bij wijzigingen zal Glowpong NL de opdrachtgever een bevestiging sturen van alle gegevens.

Artikel 5 Medische beperkingen

 1. Opdrachtgever is verplicht eventuele medische beperkingen en/of conditionele problemen dan wel bijzonderheden van de deelnemers reeds bij reservering kenbaar te maken dan wel dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de beperkingen schriftelijk aan Glowpong NL door te geven. Glowpong NL heeft een inspanningsverplichting om hieraan tegemoet te komen, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem verlangd kan worden.
 2. Glowpong NL is gerechtigd de door haar gemaakte medische kosten in verband met medische problemen van deelnemers aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De deelnemer is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond is en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 6 Prijs en betaling

 1. Deze voorwaarden gelden mits een van de derde partijen andere stelt. Deze worden dan in de reserveringsbevestiging weergegeven. Indien de partij stelt dat er een extra borg betaald moet worden is dit op de reservering van toepassing en wordt dit ook vermeld.
 2. Op de beerpong tafels geldt een waarborg van €70,-. Deze dient contant betaald te worden bij ophalen of vooraf per bank. De borg wordt uiterlijk 7 dagen na de huurdatum teruggestort. Voor missende balletjes wordt er €1,50 per balletje in mindering gebracht op de terug te geven waarborg. Met het betalen van de factuur wordt er akkoord gegeven met het feit dat de tafels netjes worden teruggebracht en dat de eventuele kosten voor jouw rekening zijn wanneer dit niet gebeurt.
 3. Als de charging units missen of deze kapot zijn wordt er €20,- per unit in mindering gebracht op de waarborg. Als er een elektrisch kastje kapot is wordt er €7,50,- in mindering gebracht op de waarborg.
 4. De bezorgkosten bedragen €0,40 per kilometer. Vanaf 100 kilometer wordt er per 50 kilometer €10,- extra in rekening gebracht.
 5. De glowpong tafels worden door de huurder schoongemaakt. Per tafel wordt er €5,- in mindering gebracht op de waarborg als de tafels niet schoon zijn gemaakt.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur 14 dagen na de verzenddatum van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
 7. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 42 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het bedrag binnen 7 dagen in één keer te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 8. Indien dit schriftelijk is overeengekomen kan de opdrachtgever het restant te betalen bedrag van het evenement op de dag zelf contant voldoen. Pinnen is niet mogelijk.
 9. Indien er meer deelnemers dan door de opdrachtgever is aangekondigd aanwezig zijn, is het ter keuze van Glowpong NL om deze personen bij het evenement toe te laten.
 10. Door opdrachtgever tijdens de activiteit gemaakte kosten dienen direct te worden voldaan.
 11. Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele fruit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op opdrachtgever direct opeisbaar zijn en opdrachtgever een rente van 1% over iedere maand, waaronder ook begrepen een gedeelte van een maand, aan Glowpong NL is verschuldigd.
 12. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Glowpong NL worden gemaakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever komen ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtgever nalaat tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen is Glowpong NL gerechtigd door de vordering ter incasso uit handen te geven. Opdrachtgever dan wel deelnemer is in dat geval ter zake de gemaakte incassokosten verschuldigd een tarief van 15%, met een minimum van € 100,00, van het verschuldigde bedrag te vermeerderen met wettelijke handelsrente.
 13. Indien Glowpong NL voor de aanvang van het evenement geen volledige betaling heeft ontvangen is hij gerechtigd de deelnemers te weigeren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Opdrachtgever en/of deelnemers hebben in elk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 8  Annulering

 1. Opdrachtgever dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk annuleren, waarbij de datum van ontvangst door DayOff Events geldt als annuleringsdatum.  De voorwaarden van de derde partij zullen hierbij bindend zijn. Als deze niet zijn vermeld, gelden de volgende voorwaarden: a. bij annulering binnen 90 dagen voor aanvang van het evenement 60% van de prijs van dienst verschuldigd, b. bij aanvang tot 30 dagen 80% van de prijs van de dienst verschuldigd, c. bij aanvang van 7 tot 30 dagen 90% van de prijs verschuldigd, d. binnen 7 dagen voor aanvang of later 100% van de prijs bij de dienst. Bij het niet komen opdagen is opdrachtgever een percentage van 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Slecht weer is geen reden voor annulering. Er kan door Glowpong NL altijd worden gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien Glowpong NL door overmacht (deels) is verhinderd om aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij nimmer gehouden enige daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtgever te vergoeden
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog(sgevaar), (dreiging van) terrorisme, molest, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, staking en/of weersomstandigheden.
 3. Met overmacht wordt tevens gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risico sfeer van Glowpong NL zijn ontstaan.

Artikel 10 Klachten

 1. Indien het evenement niet verloopt conform de verwachtingen van opdrachtgever, zijn opdrachtgever en/of de deelnemers verplicht daarvan ter plaatse direct melding te doen aan Glowpong NL of derde partij. De derde partij zal Glowpong NL op de hoogte stellen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan opdrachtgever dit uiterlijk binnen 8 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken aan Glowpong NL.
 3. Indien Glowpong NL op de dag van de activiteit noch binnen 8 dagen na afloop van het evenement klachten heeft ontvangen wordt het evenement geacht conform de verwachtingen te zijn verlopen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op elke overeenkomst tussen Glowpong NL en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De rechter in de woonplaats van Glowpong NL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Glowpong NL het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.